X-tra-Day_the1card

 

Get The1Card point Up To X10 with a min. … Purchase/ Day
Up to 30% Off Storewide
Up to 12.5% On-Top Discount with The1Card Points
Up to Another 15% On-Top Discount with Credit Card Points

22 – 28 Oct 14 @ ZEN

ช้อปรับคะแนนเพิ่มทันที สูงสุด X10 เมื่อช้อป… ขึ้นไป/ วัน
ลดทั้งห้าง สูงสุด 30%
ลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนน The1Card เท่ายอดช้อป
ลด/ รับเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนบัตรเครดิต

22 – 28 ต.ค. 57 ที่ ZEN