โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา
“Fashion V Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 58 ณ ZEN Event Gallery, Level 8